Termes i condicions de compra

Identificació del venedor

Nom: FACTIS, S.A.
Domicili: Barri Morena, 4. 17253 Mont-ras (Girona).
Adreça de correu electrònic: shop@milan.es
Número de telèfon: 972 30 32 00
(d'ara endavant, el “venedor”)


1. Àmbit d'aplicació

1.1 Les presents Condicions Generals de Compravenda (d'ara endavant, “Condicions”) juntament amb els termes d'ús del lloc web (d'ara endavant, “Termes del lloc web”) estan prevists per a aplicar a tota compravenda dels productes exhibits en el lloc d'internet shop.milan.es (d'ara endavant, el “lloc web”).

1.2. El venedor es reserva el dret de modificar les presents Condicions sense previ avís, en qualsevol moment incloent les condicions econòmiques, ja sigui per motius legals, tècnics, operatius, econòmics, de servei o de mercat o a conseqüència de l'organització o necessitats del servei incloent aquelles modificacions tendents a adaptar les presents condicions a les fluctuacions de la nostra activitat empresarial o a les variacions de mercat. Tota modificació de les Condicions tindrà validesa exclusivament respecte de les comandes noves realitzades amb posterioritat a la publicació d'aquesta modificació en el lloc web.

1.3. Les presents Condicions han de llegir-se per l'usuari abans d'usar aquesta pàgina web i es podran imprimir, descarregar i/o emmagatzemar. Si no està d'acord amb el contingut dels seus termes i condicions, si us plau no utilitzi els nostres serveis. Amb la seva acceptació està acceptant tenir capacitat legal per a contractar, acceptar que aquest acord vincula legalment a totes dues parts i la seva vigència i validesa.

1.4. El lloc web està destinat únicament a la venda dirigida a consumidors majors d'edat, amb capacitat legal per a celebrar contractes i que actuïn amb un propòsit diferent a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió (d'ara endavant, “usuari”). Els productes exhibits en el lloc web no estan destinats a la revenda. No es permet realitzar comandes en quantitats que excedeixin les quantitats típiques o ordinàries per a ús personal, a criteri del venedor.

1.5. A través d'aquesta pàgina web únicament es realitzaran consultes de productes o comandes legalment vàlides per part de l'usuari i es prohibeix expressament la realització de comandes falses o fraudulentes. En aquest sentit, el venedor queda autoritzat per a anul·lar qualsevol comanda i informar les autoritats pertinents si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole.

1.6. Propietat intel·lectual i industrial. L'Usuari reconeix que tots els elements de la botiga en línia i de cadascun dels productes, la informació i materials continguts en aquests, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de FACTIS o de tercers, per la qual cosa la seva utilització no li confereix cap dret excepte els permesos en virtut del punt 1.5. anterior. No està permès l'ús comercial dels continguts, ni copiar, emmagatzemar, descarregar, distribuir, publicar, enviar, transformar, descompilar els continguts o part dels mateixos o realitzar qualsevol ús de mitjans o procediments diferents dels que es preveuen explícitament en aquestes condicions.

1.7. Les dades facilitades per l'usuari per a tramitar la comanda i poder contactar amb ell en relació a la seva compra seran veraces i exactes i el venedor podrà fer ús d'aquesta informació en relació amb la gestió esmentada i conforme a la Política Privacitat de FACTIS, S. a. Les comandes es tramitaran sempre que la informació requerida estigui completada.

1.8. El venedor facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri en el lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats i l'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, quants danys i/ perjudicis es poguessin en cas de no complir-se aquesta confidencialitat. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats a aquesta pàgina web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'usuari es compromet a notificar a FACTIS de manera immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a aquesta.

1.9. Amb el registre i obtenció de la condició d'usuari registrat s'accepta rebre tots els avisos i informació sobre els nostres serveis de manera electrònica, ja per publicació en el compte d'usuari, ja per enviar-se a l'adreça de correu electrònic informada. FACTIS prendrà per degudament notificades, en el termini de 5 dies des de la publicació o difusió, les comunicacions en format electrònic, independentment que aquesta comunicació hagi estat llegida per l'usuari.


2. Procés de compra i celebració del contracte / Demanat i acceptació

2.1. Els usuaris seleccionen productes en clicar sobre les seves respectives imatges. Els productes triats s'agreguen al carret de compres i, després, els usuaris poden realitzar la comanda en completar el formulari de comanda i acceptar les Condicions vigents. Previ a realitzar una comanda, es requereix que l'Usuari verifiqui l'exactitud de la informació facilitada després de realitzar les correccions necessàries. La comanda de compra és remès al venedor una vegada que l'usuari selecciona l'opció “Pagar compra”; i a continuació l'usuari rebrà un correu electrònic justificant recepció de la comanda. Els usuaris podran accedir de forma regular a informació actualitzada sobre l'estat de la comanda pendent en clicar en la secció personal de l'àrea d'atenció a l'usuari del lloc web.

2.2. La comanda realitzada per l'usuari constitueix una oferta de compra dels productes seleccionats del venedor. Les comandes estan subjectes a l'acceptació del venedor, qui la comunicarà per mitjà d'un correu electrònic en un termini no major a 4 dies hàbils comptats des de la realització de la comanda. L'Usuari podrà cancel·lar la comanda en qualsevol moment previ a l'enviament del correu electrònic d'acceptació del venedor. El Contracte es tindrà per celebrat a partir de l'acceptació del venedor, qui, al seu torn, està facultat per a negar-se a acceptar una comanda a la seva sola discreció. El preu dels productes es bloquejarà en la targeta de crèdit de l'Usuari quan realitzi la comanda, però només es cobrarà amb posterioritat a l'acceptació de la comanda per part del venedor.

2.3. El venedor es reserva el dret de modificar la varietat de productes exhibits en el lloc web en qualsevol moment.

2.4. El venedor es reserva el dret de resoldre el contracte de compravenda celebrat amb qualsevol usuari amb qui tingui litigis pendents, o amb aquell que incompleixi o hagi incomplert les Condicions del venedor durant el transcurs d'una compra anterior.

3. Preus i condicions de pagament

3.1. Els preus dels productes en venda a través del lloc web són en euros i inclouen l'IVA vigent a cada moment i els impostos que siguin aplicables a la venda. Els preus exhibits en el lloc web no inclouen despeses d'enviament, els quals es cobraran a l'usuari de manera separada. El preu total de la comanda es mostrarà abans que se sol·liciti a l'usuari seleccionar el botó de “Pagar compra”.

3.2 El venedor es reserva el dret de modificar els preus dels productes exhibits en el lloc web, o corregir errors o imprecisions, en qualsevol moment. En el supòsit que el venedor descobreixi un error en el preu dels productes demanats per un usuari previ a la seva acceptació, aquest informarà de l'error a l'usuari tan aviat com sigui raonablement possible. L'Usuari tindrà l'opció de reconfirmar la seva comanda amb el preu correcte o cancel·lar-lo. Si el venedor no pot posar-se en contacte amb l'usuari mitjançant l'ús de la informació de contacte facilitada per aquest durant el procés de compra, es considerarà que la comanda va ser cancel·lada i es notificarà d'això per correu electrònic.

3.3. Les formes de pagament acceptades pel venedor s'indicaran a l'inici del procés de compra.


4. Lliurament

4.1 Els articles que s'ofereixen a través d'aquesta pàgina web estan únicament disponibles per al seu enviament a territori espanyol, península. No s'inclou Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.


4.2. Es farà lliurament dels productes en el domicili indicat en les comandes dins del termini indicat en l'acceptació d'aquests, sent el termini màxim el de 30 dies naturals. No podran realitzar-se lliuraments a apartats les postals. Els lliuraments es faran únicament a persones majors d'edat. L'usuari reconeix que tota persona que es trobi en el domicili de lliurament estarà autoritzada per a rebre els lliuraments.

4.3. El risc de pèrdua o mal als productes que formen part de la comanda passarà a l'usuari a partir del lliurament descrit en el punt 4.2. anterior.

4.4. En el cas que el venedor hagi disposat una data de lliurament i es vegi impossibilitat de complir per raons atribuïbles a l'usuari, se li farà un recàrrec a aquest últim per a la reexpedició dels productes en una data o termini de lliurament diferent d'acord amb el que pactin el comprador i venedor.

4.5. Si el venedor no aconsegueix contactar amb l'usuari després de fer esforços raonables per a coordinar el lliurament, aquest haurà de notificar a l'usuari que s'intentarà complir amb el lliurament dins d'un termini de trenta (30) dies. En cas que l'usuari incompleixi amb la recepció del lliurament dins del termini esmentat, el venedor podrà resoldre el contracte de compravenda i/o reclamar les despeses d'enviament contra l'usuari, més danys i perjudicis en cas d'haver-se produït. Això, sense perjudici del dret de l'usuari de cancel·lar la compra d'acord amb el descrit en l'apartat 5 següent.

 

5. Derecho de desistimiento - devoluciones

5.1. L'usuari té dret a desistir del contracte sense necessitat de justificació dins d'un termini de catorze (14) dies naturals comptats des de la recepció dels productes. El període de desistiment vencerà transcorreguts els catorze (14) dies naturals comptats des del dia en què l'usuari o un tercer indicat per aquest, diferent al portador, obtingui la possessió física dels productes. Per a poder exercir aquest dret, l'usuari haurà de notificar a FACTIS la seva decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a shop@milan.es Es podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a Annex a les presents Condicions, encara que el seu ús no és obligatori. Alternativament, l'usuari podrà enviar una altra classe de declaració inequívoca del seu desistiment del contracte de manera electrònica. Si l'usuari exerceix el dret de desistiment per aquest mitjà, el venedor justificarà recepció de la recepció d'aquest desistiment a través de correu electrònic, en un termini raonable sense demora. Per a complir amb el termini de desistiment, bastarà que l'usuari enviï una comunicació, referent a l'exercici del seu dret de desistiment, abans que venci aquest termini de desistiment.6. Efectes del desistiment.

6.1. Si l'usuari desisteix del contracte, FACTIS reemborsarà tots els pagaments rebuts, la qual cosa inclou les despeses d'enviament (excepte les despeses suplementàries que resultin de l'opció del tipus d'enviament triada per l'usuari que sigui diferent a l'opció estàndard menys costosa oferta pel venedor i als possibles càrrecs aplicables), sense demora indeguda i en cap cas a tot tardar en el termini dels catorze (14) dies naturals comptats des del dia en què l'usuari informa el venedor de la seva decisió de desistir del contracte. El venedor realitzarà el reemborsament utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats per l'usuari en la transacció inicial, tret que l'usuari hagi prestat exprés consentiment en un altre sentit. En cap cas l'usuari incorrerà en càrrecs resultants del reemborsament. No obstant l'anterior, el venedor podrà retenir el reemborsament fins que li siguin retornats els productes o l'usuari present proves d'haver-los retornat, la qual cosa ocorri abans.


6.2. L'usuari haurà de retornar els productes o lliurar-los al venedor sense demora indeguda i en cap cas transcorreguts els catorze (14) dies naturals comptats des del dia en què l'usuari li comunica al venedor el seu desistiment del contracte. El termini es tindrà per compliment si l'usuari envia els productes abans del venciment del termini de 14 (catorze) dies naturals. Seran a càrrec de l'usuari les despeses directes vinculades a la devolució dels productes.

6.3. L'usuari haurà de retornar els productes en l'estat i embalatge en què els va rebre, com tot accessori o manual d'instrucció. No podran llevar-se les etiquetes. L'usuari serà responsable per tota disminució del valor dels productes que resultessin de la manipulació d'aquests d'una forma diferent a la necessària per a establir la naturalesa, característiques i funcionament d'aquells. FACTIS podrà negar-se a realitzar el reintegrament per productes que es trobin deteriorats, danyats o alterats, se'ls hagin llevat les etiquetes, o es trobin en un estat que indiqui amb claredat que van ser usats per a fins diferents als previstos per la llei aplicable.

No es realitzarà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d'aquest, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun mal, per la qual cosa l'usuari haurà de ser acurat amb el/els producte/s mentre estiguin en la seva possessió. Se sol·licita a l'usuari la devolució de l'article incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau l'acompanyin.

6.4. L'usuari assumirà el risc de pèrdua o mal dels productes durant la devolució d'aquests, excepte quan el venedor, després de rebre la notificació de desistiment del contracte, hagi ofert recollir els productes pel seu compte.

6.5. Quan el contracte de compravenda inclogui múltiples productes, l'exercici del dret de resolució podrà aplicar a un o més productes adquirits.

6.6. Excepció al dret de desistiment: L'usuari no té dret a retornar els productes fets d'acord amb les especificacions de l'usuari o que estiguin clarament personalitzats; productes que corren el risc de deteriorar-se o pereixen amb rapidesa; productes precintats que no puguin ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i hagin estat desprecintats després del lliurament; productes que, després de lliurats i d'acord amb la seva naturalesa, es troben barrejats de manera inseparable amb altres béns.

6.7. Les recollides de devolucions es realitzaran a través de missatger / Courier i la concertació de les mateixes es realitzarà per FACTIS. Si l'usuari ja no disposa de l'embalatge original, podrà realitzar la devolució en qualsevol embalatge, sempre que amb aquest s'asseguri el no extraviament i la integritat dels articles, seguint les instruccions que trobarà en l'apartat “Devolucions” en aquesta pàgina web. Després d'efectuar les verificacions oportunes, l'usuari rebrà un correu electrònic amb una etiqueta, que haurà d'acompanyar al paquet.7. Característiques dels productes

7.1. El venedor s'obliga a efectuar esforços raonables per a garantir que les imatges dels productes en el lloc web siguin reproduccions fidels dels productes físics. Fins i tot amb l'adopció de solucions tècniques per a minimitzar imprecisions, és possible, no obstant això, que a conseqüència de limitacions tècniques hi hagi discrepàncies (per exemple, en la resolució del color) entre les imatges i els productes. El venedor no serà responsable per la falta d'adequació de la representació gràfica dels productes exhibits en el lloc web com a resultat de tals limitacions.

 

8. Adequació dels productes - devolucions

8.1. Una vegada rebuts els productes, l'Usuari haurà de corroborar que corresponguin al demanat i la seva conformitat amb el que s'estableix en el contracte.

8.2. Tots els productes exhibits per a la venda en el lloc web es troben coberts per la garantia legal de conformitat de productes segons el que s'estableix per les lleis aplicables de defensa del consumidor. El venedor serà responsable per la falta de conformitat que es torni aparent dins d'un termini de tres (3) anys comptats des del lliurament d'aquests.

8.3. Tota comunicació relacionada amb la falta de conformitat dels productes haurà de comunicar-se al venedor juntament amb la descripció de la falta de conformitat per mitjà del següent formulario mitjançant enviament de correu electrònic a shop@milan.es tan aviat com sigui possible i en qualsevol cas dins d'un termini raonable o dins del termini que estableixi la llei aplicable. En cas de recollida del producte, el venedor procedirà a examinar detingudament el producte retornat i comunicarà per e-mail dins d'un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (en el seu cas), en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data de l'enviament del correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

8.4. Per a consultes sobre reparacions que no estiguin contemplades en la garantia legal hauran de comunicar-se en la següent direcció del servei d'atenció a l'usuari del venedor: shop@milan.es9. Privacitat i protecció de dades

La política de privacitat i protecció de dades del venedor, que està disponible en el següent enlace i s'aplicarà a les dades processades relacionades amb les comandes i sol·licituds dels usuaris.10. Legislació aplicable i jurisdicció

L'ús de la pàgina web shop.milan.es i , els contractes de compra celebrats a través d'aquesta pàgina web i les presents Condicions Generals de Compravenda es regiran per la legislació espanyola.


Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció exclusiva dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (amb renúncia al fur propi que els correspongués), tret que l'usuari consumidor optés per la resolució extrajudicial conforme amb el punt 11. següent d'arbitratge de consum.

 

11. Queixes i reclamacions

Agrairem rebre els comentaris dels usuaris per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació a través del formulari de contacte de la pàgina web shop.milan.es, del correo electrònic shop@milan.es o mitjançant el telèfon d'atenció al client 972 30 32 00


Les queixes i reclamacions davant el nostre servei d'atenció al client seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes. Quedaran registrades amb un codi d'identificació per a permetre el seu seguiment.


L'usuari, com a consumidor, considera que els seus drets han estat vulnerats, pot dirigir-nos les seves queixes a través de l'adreça de correu electrònic info@milan.es mb la finalitat de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies. En aquest sentit, si l'adquisició entre l'usuari i FACTIS s'ha celebrat en línia a través del nostre lloc web, d'acord amb el Reglament Núm. 524/2013 de la UE, informem que l'usuari té dret a sol·licitar una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de l'adreça d'Internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Renúncia

La falta de reclam del venedor a l'usuari perquè compleixi amb les disposicions de les presents Condicions o la demora en l'exercici dels drets del venedor no implicarà la renúncia a tals drets ni modificacions tàcites de les disposicions de les Condicions, així com tampoc impedirà que el venedor exerceixi els seus drets en el futur.

Última modificació 06.06.2023.